Especialitats de la nostra Firma

Necessites Assessorament?

Contacta amb nosaltres

He llegit i accepto la Política de Privacitat
[recaptcha]

Dret de Consumidors i usuaris

 • Reclamacions contra entitats bancàries
 • Reclamacions contra companyies asseguradores
 • Reclamacions contra companyies de telecomunicacions
 • Reclamacions contra companyies de subministraments
 • Procediments de desnonament i reclamacions en matèria de lloguer
 • Negligències Professionals
 • Manca de conformitat en la compravenda de productes
 • Exercici del Dret de desistiment en la compravenda de productes i serveis
 • Danys per productes defectuosos
 • Danys produïts en establiments comercials
 • Publicitat enganyosa

Dret Penal

 • Mesures de protecció a la víctima
 • Assistència al detingut
 • Delictes
 • Penal Econòmic

Dret laboral

 • Assistència i defensa judicial
 • Sancions
 • Acomiadaments
 • Negociació col·lectiva
 • Reclamacions de quantitat
 • Incapacitats laborals
 • Prestacions seguretat social
 • Modificacions substancials de les condicions de treball
 • Assetjament Laboral
 • Inspecció de treball
 • Prevenció de riscos laborals
 • Conciliació administrativa
 • Expatriació

Dret Mercantil

 • Constitució de Societats
 • Acords socials i parasocials
 • Contractació Mercantil
 • Secretariat del Consell d’Administració
 • Dissolució de societats
 • Reclamacions de Quantitat
 • Assistència i defensa judicial dels interessos socials

Dret Bancari

 • Procediments d’execució hipotecària
 • Clàusules abusives
 • Participacions preferents
 • Obligacions subordinades
 • SWAPS
 • Indemnitzacions de responsabilitat per la gestió de fons d’inversió
 • Reclamació per comissions il·legals

Dret fiscal i Financer

 • Assistència al contribuent davant la inspecció tributària
 • Assessorament fiscal periòdic i planificació fiscal
 • Impost sobre la renda de les persones físiques
 • Declaració d’operacions intracomunitàries
 • Declaració anual d’operacions amb tercers
 • Altes / Baixes en I.A.E. censals, etc.
 • Impost sobre societats
 • Impost Sobre el Valor Afegit
 • Comptabilitat

Gestió de nòmines

 • Nòmines de treballadors
 • Assegurances socials, models TC1 i TC2
 • Altes, baixes i liquidacions de treballadors
 • Altes i variacions d’empreses i autònoms
 • Càlculs i costos salarials
 • Tramitem les sol·licituds d’empresa de contractes de prevenció de riscos laborals
 • Confecció del certificat de retencions de treballadors i professionals