Especialitats de la nostra Firma

Necessites Assessorament?

Contacta amb nosaltres

  He llegit i accepto la Política de Privacitat

  Dret de Consumidors i usuaris

  • Reclamacions contra entitats bancàries
  • Reclamacions contra companyies asseguradores
  • Reclamacions contra companyies de telecomunicacions
  • Reclamacions contra companyies de subministraments
  • Procediments de desnonament i reclamacions en matèria de lloguer
  • Negligències Professionals
  • Manca de conformitat en la compravenda de productes
  • Exercici del Dret de desistiment en la compravenda de productes i serveis
  • Danys per productes defectuosos
  • Danys produïts en establiments comercials
  • Publicitat enganyosa

  Dret Penal

  • Mesures de protecció a la víctima
  • Assistència al detingut
  • Delictes
  • Penal Econòmic

  Dret laboral

  • Assistència i defensa judicial
  • Sancions
  • Acomiadaments
  • Negociació col·lectiva
  • Reclamacions de quantitat
  • Incapacitats laborals
  • Prestacions seguretat social
  • Modificacions substancials de les condicions de treball
  • Assetjament Laboral
  • Inspecció de treball
  • Prevenció de riscos laborals
  • Conciliació administrativa
  • Expatriació

  Dret Mercantil

  • Constitució de Societats
  • Acords socials i parasocials
  • Contractació Mercantil
  • Secretariat del Consell d’Administració
  • Dissolució de societats
  • Reclamacions de Quantitat
  • Assistència i defensa judicial dels interessos socials

  Dret Bancari

  • Procediments d’execució hipotecària
  • Clàusules abusives
  • Participacions preferents
  • Obligacions subordinades
  • SWAPS
  • Indemnitzacions de responsabilitat per la gestió de fons d’inversió
  • Reclamació per comissions il·legals

  Dret fiscal i Financer

  • Assistència al contribuent davant la inspecció tributària
  • Assessorament fiscal periòdic i planificació fiscal
  • Impost sobre la renda de les persones físiques
  • Declaració d’operacions intracomunitàries
  • Declaració anual d’operacions amb tercers
  • Altes / Baixes en I.A.E. censals, etc.
  • Impost sobre societats
  • Impost Sobre el Valor Afegit
  • Comptabilitat

  Gestió de nòmines

  • Nòmines de treballadors
  • Assegurances socials, models TC1 i TC2
  • Altes, baixes i liquidacions de treballadors
  • Altes i variacions d’empreses i autònoms
  • Càlculs i costos salarials
  • Tramitem les sol·licituds d’empresa de contractes de prevenció de riscos laborals
  • Confecció del certificat de retencions de treballadors i professionals